Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów El Mirador

W związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO) przekazujemy Pani/Panu informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Piotr Flodrowski, działający pod firmą PUH El Mirador – Flodrowski Piotr, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 28, 42-612 Tarnowskie Góry, NIP: 6530009785. Z administratorem można kontaktować się w następujący sposób:

 1. listownie – pod adresem ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 28, 42-612 Tarnowskie Góry,
 2. telefonicznie – pod nr telefonu +48 534 009 999,
 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem e-mail biuro@elmirador.pl

2. Cele przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

 1. przygotowania dla Pani/Pana oferty – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 2. wykonania zawartej z Panią/Panem umowy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 3. prowadzenia działań marketingowych, w tym promowania oferowanych przez nas produktów i usług – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 4. wykonania zobowiązań wobec podmiotów trzecich w związku z łączącą nas z Panią/Panem umową (m.in. przekazywanie danych dot. sprzedaży na potrzeby rozliczeń z podmiotami współpracującymi) – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 5. wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego (m.in. wystawianie faktur VAT), przepisów dot. rękojmi za wady i gwarancji – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 6. dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Okres przechowywania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres wymagany do wykonania łączącej nas umowy, wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych oraz okres przedawnienia potencjalnych roszczeń. W przypadku braku zawarcia z nami umowy i braku wyrażenia zgody na działania marketingowe Pani/Pana dane osobowe będą usuwane bez zbędnej zwłoki w zakresie, w jakim pełnimy dla nich funkcję administratora. W takim przypadku Pani/Pana dane mogą być w dalszym ciągu przez nas przetwarzane w związku z pełnieniem przez nas funkcji podmiotu przetwarzającego dane w imieniu administratorów takich jak organizatorzy turystyki.

4. Odbiorcy danych osobowych.

W uzasadnionych przypadkach możemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe podmiotom trzecim, tj. m.in. biurom księgowym, dostawcom usług IT, podmiotom współpracującym, operatorom płatności internetowych, kancelariom prawniczym. Powyższe będzie dokonywane wyłącznie w celu przygotowania dla Pani/Pana oferty, wykonania zawartej z Panią/Panem umowy, wykonania naszych zobowiązań związanych z tą umową wobec podmiotów trzecich, wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze bądź dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową.

5. Prawa osób, których dane są przetwarzane.

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu szereg uprawnień:

 1. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych – art. 15 RODO,
 2. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych – art. 16 RODO,
 3. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych – art. 17 RODO,
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – art. 18 RODO,
 5. prawo przenoszenia Pani/Pana danych osobowych – art. 20 RODO,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – art. 21 RODO,
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – art. 77 RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim Pani/Pana zgoda jest do tego wymagana. Zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przekazanie nam przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale przy tym konieczne do sporządzenia oferty, zawarcia i następnie wykonania umowy. Po zawarciu umowy potrzeba dostępu do Pani/Pana danych osobowych wynika także z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Nie stosujemy mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych.

Partnerzy